Transport Dep

headed by Pavel V GodomchukPersonnel

  1. Aleksandr V Bykov, driver
  2. Aleksandr V Galakhov, driver
  3. Pavel V Godomchuk, section foreman, phone: +7 3822 490-868, E-mail: gpv@iao.ru
  4. Viktor V Godomchuk, driver
  5. Evgenii A Isaev, driver
  6. Valentina P Ishkunova, dispatcher, phone: +7 3822 491-941, 491-111 + 12-87
  7. Mikhail Yu. Matrokhin, driver
  8. Alexey S. Shaytanov, driver